(+48) 531 819 788
·
kancelaria@adwokatmocha.pl
·
ul. Armii Krajowej 9A/202 41-506 Chorzów
Kontakt z kancelarią

Kompletny przewodnik po karze za plagiat i co musisz wiedzieć

Obaszary działalności
Wyślij wiadomość

Kompletny przewodnik po karze za plagiat i co musisz wiedzieć

Kompletny przewodnik po karze za plagiat i co musisz wiedzieć

Kopiowanie i wklejanie treści to nie jedyny sposób na plagiat. Najczęściej ludzie dokonują plagiatu, przetwarzając własną pracę lub korzystając z cudzej pracy bez uznania autora. Bardzo ważne jest, abyś wiedział, jaka jest kara za plagiat, ponieważ może się zdarzyć, że zostaniesz oskarżony o to przestępstwo, nawet nie wiedząc, że może to być duży problem.

W zależności od kraju kara za plagiat może różnić się między wykluczeniem z instytucji akademickich i wydaleniem z nich wszystkich razem, wydaleniem z firmy, zwolnieniem z pracy itp.

Prawo karne: czy plagiatowanie to przestępstwo?

Plagiat nie jest przestępstwem. Osoba dokonująca plagiatu może jednak zostać pozwana za naruszenie praw autorskich. To wprowadzenie obejmuje kryteria sekcji, ale mogłoby być bardziej zwięzłe i zapewnić większy kontekst pytani

Jakie są rodzaje kar za plagiat?

Za plagiat grozi wiele kar. Kary obejmują grzywny, koszty odszkodowań oraz przyznanie zysków.

Kary zależą od stopnia plagiatu. Jeśli jest to cel badawczy, mogą zostać nałożone tylko grzywny. Z drugiej strony, jeśli chodzi tylko o lepsze stopnie lub zawyżanie mandatów zawodowych, oprócz grzywien i odszkodowań zostaną nałożone kary prawa karnego.

Jakie są rodzaje plagiatu w prawie karnym?

  1. W prawie karnym wyróżnia się cztery rodzaje plagiatu, które są następujące:
  2. Plagiat przez osobę to użycie słowa, frazy lub obrazu ze źródła bez podania tego źródła.
  3. Naruszenie praw autorskich jest naruszeniem prawa autora do powielania swojej pracy w dowolny sposób zgodnie z prawem autorskim.
  4. Wycinanie i wklejanie z dzieła chronionego prawem autorskim bez pozwolenia lub przypisania.
  5. Celowe kopiowanie cudzej pracy i przedstawianie jej jako własnej za pomocą wszelkich środków, w tym środków elektronicznych, takich jak korzystanie z sieci komputerowej, jest uważane za plagiat w większości jurysdykcji, z wyjątkiem niektórych przypadków, gdy zostało to zrobione w celach badawczych.[i]

Odszkodowanie za pomówienie prawo karne

W przepisach jest różnica pomiędzy Zniesławieniem a zniewagą.

Zniesławienie to najprostszy sposób na zniszczenie komuś reputacji i narażenie na utratę zaufania – dotyczy zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.  Zniesławienie to przestępstwo godzące w cześć i dobre imię. W przypadku wygranego procesu i  potwierdzenia winy czyli w razie skazania za przestępstwo zniesławienia sąd może orzec nawiązkę  na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny, który wskaże pokrzywdzony. Ważne jest to, że przestępstwo zniesławienia jest ścigane wyłączne na wniosek pokrzywdzonego. O pomówieniu jest mowa w przepisie art. 212 k.k. – kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Często dochodzi do zniesławienia kogoś w Internecie – anonimowość sprawcy jest iluzoryczna – jeżeli osoba pokrzywdzona chce wystąpić na drogę sądową w celu pociągnięcia do odpowiedzialności autora obraźliwych treści, możliwe jest wystąpienie z wnioskiem do administratora strony na której została zamieszczona obraźliwa publikacja o udostępnienie adresu IP sprawcy.

Karalność przestępstwa z art. 212 k.k. ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.

Sprawa cywilna o zniesławienie daje możliwość uzyskania zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę, a w przypadku, gdy efektem naruszeń była szkoda majątkowa, także odszkodowania na zasadach ogólnych. Jednakże należy pamiętać, że w przypadku zadośćuczynienia musimy mieć na uwadze realną krzywdę a także związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy działaniem sprawcy a krzywdą – to samo dotyczy kwestii odszkodowania. W przypadku zadośćuczynienia – kwota ustalona i zasądzona przez Sąd jest uznaniowa i decyzja w tym zakresie należy do Sądu.

Zniewaga to z kolei występek polegający na znieważaniu innej osoby w jej obecności albo pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do tej osoby dotarła. Zniewaga polega na użyciu słów obelżywych lub sformułowanie zarzutów obelżywych lub ośmieszających, postawionych w formie niezracjonalizowanej.

Ściganie sprawcy odbywa się z oskarżenia prywatnego, należy przygotować i złożyć w odpowiednim Sądzie, w wydziale karnym akt oskarżenia przeciwko osobie, która Cię znieważyła.

Przedawnienie następuje po roku czasu od daty zniewagi, lub od daty dowiedzenia się o zniewadze i osobie sprawcy przestępstwa. Karalność przestępstwa prywatnoskargowego ustaje z upływem 3 lat od jego popełnienia.

Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

W razie skazania za to przestępstwo – sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego

Celem zniesławienia jest zniszczenie reputacji i dobrej opinii, jaką cieszy się w środowisku pokrzywdzony, różnicą zniewagi jest to, by obraźliwe określenia trafiły bezpośrednio do ofiary. Zniewaga może polegać na obrażeniu kogoś „w cztery oczy” albo publicznie, pod nieobecność pokrzywdzonego, ale z zamiarem by zniewaga do niego dotarła. Pamiętaj, że jeśli ktoś Cię znieważył, możesz walczyć o swoje prawa! Dobra osobiste człowieka są pod ochroną prawa cywilnego jak również w innych przepisach. Dobrami osobistymi są w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.

W przypadku jakichkolwiek pytań – pozostaję do dyspozycji.

Zadośćuczynienie za krzywdę prawo karne

Celem procesu karnego jest zbadanie, czy konkretny czyn stanowi przestępstwo, stwierdzenie winy albo niewinności oskarżonego oraz – w tym pierwszym przypadku – wymierzenie mu sprawiedliwej kary. Nie oznacza to jednak, że interes pokrzywdzonego pozostaje dla Sądu bez znaczenia – osoba pokrzywdzona już w trakcie procesu karnego może otrzymać rekompensatę za poniesione krzywdy w postaci zadośćuczynienia bądź nawiązki, co nie blokuje jej dochodzenie odpowiedniej kwoty w procesie cywilnym.

Zadośćuczynienie jest instytucją prawa należącą przede wszystkim do gałęzi prawa cywilnego, możliwość jego zasądzenia w wyroku przewiduje także kodeks karny.

Zadośćuczynienie jest formą finansową i służy kompensacie krzywdy poniesionej przez pokrzywdzonego na skutek czynu zabronionego. Zadośćuczynienie dotyczy krzywdy i to takiej, która jest niewymierna finansowo – na przykład ból czy cierpienie psychiczne, odszkodowanie przyznaje się za szkody materialne, które są bezpośrednio przeliczalne na pieniądze.

W procesie karnym nie jest głównym celem przyznanie ofiarom przestępstwa zadośćuczynieniu, lecz udowodnienie winy bądź niewinności oskarżonego. Kwestie dotyczące ewentualnie zadośćuczynienia wymagają zawsze postępowania dowodowego, które ma wykazać rozmiar krzywdy. Często się zdarza w praktyce, że sądy zasądzają na rzecz pokrzywdzonego jedynie częściowe zadośćuczynienie, ograniczone do symbolicznej i niewysokiej kwoty – należy pamiętać, że nie zamyka to drogi do starania się o wyższe świadczenie na drodze cywilnej.

Zarówno zadośćuczynienie jak i nawiązka stanowią środki kompensacyjne, które mają na celu zminimalizowanie negatywnych konsekwencji popełnionego przestępstwa. Kodeks karny daje możliwość ubiegania się o nie w trakcie procesu, lecz musimy pamiętać, że to nie rozstrzygnięcie co do wysokości należnego zadośćuczynienia jest podstawowym zadaniem sądu karnego. W sytuacji gdy nie da się precyzyjnie oszacować krzywdy czy szkody, możliwe jest jedynie częściowe zasądzenie świadczenia, dając nam możliwość dochodzenia dalszych roszczeń na drodze postępowania cywilnego.

Zażalenie na postanowienie prawo karne

Zażalenie przysługuje na postanowienia sądu, które zamyka drogę do wydania wyroku, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zażalenie przysługuje także na postanowienia co do środka zabezpieczającego oraz na inne postanowienia w wypadkach przewidzianych w ustawie. Zażalenie przysługuje stronom, a także osobie, której postanowienie bezpośrednio dotyczy, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Zażalenie lub sprzeciw wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jeżeli ustawa nakazuje doręczenie postanowienia – od daty doręczenia. Liczy się data nadania zażalenia bezpośrednio do sądu. Dotyczy to również zażalenia na zawarte w wyroku rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów lub opłat; jeżeli jednak odwołujący się złoży wniosek o sporządzenie na piśmie oraz doręczenie uzasadnienia wyroku, zażalenie można wnieść w terminie przewidzianym do wniesienia apelacji. Do zażalenia na postanowienie kończące postępowanie dołącza się odpowiednią liczbę odpisów dla osób, których dotyczy zaskarżone postanowienie. Odpisy te doręcza się tym osobom niezwłocznie.

O wniesieniu zażalenia na postanowienie – zawiadamia się osoby, których dotyczy zaskarżone postanowienie. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, zażalenie nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia!

Tagi wpisu: , , , , , , , , , , ,

Odrzucenie spadku za małoletnie dziecko – co robić by dziecko nie odziedziczyło długów?

W przypadku gdy małoletnie dziecko staje się spadkobiercą nie zawsze oznacza to, że w skład spadku wchodzi majątek, którego odziedziczenie […]

Kompletny przewodnik po karze za plagiat i co musisz wiedzieć

Kompletny przewodnik po karze za plagiat i co musisz wiedzieć Kopiowanie i wklejanie treści to nie jedyny sposób na plagiat. […]

Kredyt a spadek i odpowiedzialność spadkobierców.

Często zdarza się, że przed upływem terminu spłaty kredytu, kredytobiorca umiera – takie zobowiązanie finansowe nie ulega wygaszeniu. Bank jako […]

Zapraszam do kontaktu z moją kancelaria prawną

kancelaria@adwokatmocha.pl
· Poniedziałek - piątek od 8:00 do 18:00